WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Dư âm và mùi vị của hiệp định Paris”

  1. Tudo.com says:

    Còn là cái chắc, vì có kẻ nghe cái mùi đó là ngây ngất la sảng lên ta là đệ nhất…đệ nhất Anh Hùng!
    Nhưng thiên hạ đều biết, con chồn Đỏ và con chồn Xám ở trên, cộng sự chống đối của dân Việt làm cho đệ nhất anh hùng. . .muốn khùng luôn. Chưa đâu, những ngày tới đây, anh hùng chẳng khùng mà còn điên luôn!

Phản hồi