WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

3 Phản hồi cho “Bộ Ngoại giao Ba Đình”

 1. dân đen says:

  Giống két ra sức hét bằng pin của Trung Cộng.
  Xài pin Trung Cộng két sẽ hét lời Bắc Kinh.


 2. Nguyễn Phương Nga : Con kéc mỏ đỏ tim đen
  ==============================

  Con kéc mỏ đỏ tim đen ơi !
  Hoàng Sa – Trường Sa giặc chiếm rồi !
  Sao em vẫn còn mồm miệng đỏ
  Phát ngôn bừa bãi quá nhiều lời
  Có lẽ Tàu Khựa trò kích thích
  Lữa Bò liếm quanh lá đa chơi ? ?
  Hoang ngôn loạn ngữ em thù tạc
  Với giặc truyền kiếp thôi hỏng đời !

  TRIỆU LƯƠNG DÂN

 3. Truong sa says:

  Con vẹt Phương Nga đã được TT Dũng ký quyết định cơ cấu lên chức TT ngoại giao .Vậy là Phương Nga sẽ trở thành con vẹt lớn hơn …con vẹt củ là PNV của BNG VN …

Phản hồi