WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Luật biểu tình”

 1. dân đen says:

  Lạ hả ?
  Có gì mà lạ. Luật biễu tình đại loại giống như luật làm thơ vậy .
  Không hiểu hả ?
  Rồi đây, thi sĩ xứ nầy có ngẫu hứng phọt ra một câu thơ, ngay sau đó phải cân đong, đo đếm
  xem nó có vi luật không, nếu không, cấm tuyệt đối không được viết.
  Ừ, đúng rồi. Chỉ được hứng cái gì đãng cho phép. Thế mới là tự do dân chủ chứ lị.
  Trong bức tranh có thấy nó thò tay tóm cả quả tim không ?
  Ừ ! không hiểu à ? Tương lai rồi sẽ có luật của con tim, chẳng thể để yêu đương bừa bãi vi luật nữa
  Đất nước ta vốn tự hào có cả một rừng luật mà lị.
  Sao hả ? Sao lại xử bằng luật rừng hả ? Dễ hiểu thôi, bởi dân trí ta chưa cao, thế thôi !

Phản hồi