WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:19:am 03/05/13 Đăng ngày “May 3rd, 2013”

Đảng Cộng Sản Việt Nam sắp đến điểm đông đặc

Đảng Cộng Sản Việt Nam sắp đến điểm đông đặc

…vận hội mới này

đã được kiến tạo nên bởi một lực lượng tinh hoa của dân tộc với những

nước cờ tiến thoái đã được tính toán cẩn thận. Vì vậy mà chắc rằng họ

sẽ không đánh mất cơ hội để tạo ra một lực lượng chính trị dân tộc yêu

nước để đưa đất nước thoát khỏi bế tắc và tiến đến dân chủ thịnh

vượng.

09:19:am 03/05/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Một chiến lược Biển Đông của Hải Quân Trung Tá Nguyễn Mạnh Trí

Một chiến lược Biển Đông của Hải Quân Trung Tá Nguyễn Mạnh Trí

Trung Tá Nguyễn Mạnh Trí là sĩ quan Hải quân khóa 10 (trong 26 khóa SQHQ được đào tạo tại trường Sĩ quan Hải Quân Nha Trang) tốt nghiệp năm 1962. Ông là chủ quản của diễn đàn điện tử “Tranh Chấp Biển Đông”. Ông hiện sống tại quận Cam, California .

08:49:am 03/05/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đảng Cộng Sản Việt Nam – bầy ma cà rồng hút máu

Đảng Cộng Sản Việt Nam – bầy ma cà rồng hút máu

Đứng trước hoàn cảnh đảng và nhà nước CSVN ngày càng dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn gian manh quỷ quyệt để giết dân hại nước như thế, chúng ta cần phải có tổ chức tốt, hậu phương mạnh và sách lược đúng để sớm dẹp bỏ chế độ CSVN nguy hại này.

08:36:am 03/05/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »