WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:08:am 13/05/13 Đăng ngày “May 13th, 2013”

Chỉnh đốn Đảng dấu chấm hỏi hay dấu chấm hết

Chỉnh đốn Đảng dấu chấm hỏi hay dấu chấm hết

Với sự bảo thủ về tư tưởng, bảo thủ về đặc quyền đặc lợi của mình và sự xơ cứng, già lão bệnh tật cố hữu của một lão già hơn 80 tuổi đã không cho phép ĐCS có được nhà tư tưởng cập thời. Chỉnh đốn Đảng trở về với bản chất đầy thất vọng: ” vì tồn vong chế độ” chứ không phải là vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

09:08:am 13/05/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Sau thất bại, bác Cả Trọng đã tỉnh ngộ hay vẫn u mê?

Sau thất bại, bác Cả Trọng đã tỉnh ngộ hay vẫn u mê?

Hiện tình của Đảng CSVN hiện nay được ví như một quả bưởi ngoài bóng trong khô. Trông chờ có được một phép lạ thay đổi chỉ là điều không tưởng. Bởi đáng ra trong lúc kinh tế đất nước đang suy thoái như hiện nay, những người đứng mũi chịu sào phải đoàn kết tạo thành một khối vững chắc để lèo lái con thuyền vượt qua cơn khủng hoảng thì nội bộ lãnh đạo quay ra tỷ thí tranh giành quyền lực bách hại muôn dân.

12:10:am 13/05/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »