WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:11:am 15/05/13 Đăng ngày “May 15th, 2013”

Ngày xưa em nói yêu tôi

Ngày xưa em nói yêu tôi

Thế mới biết, lời hứa hẹn thật là quan trọng – quan trọng lắm ai ơi! Vậy nên chớ coi nhẹ lời hứa của mình, vì rằng đừng khiến mình trở thành kẻ bội phản, đừng làm người khác khổ đau.

10:11:am 15/05/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bắc thuộc lần thứ 5

Bắc thuộc lần thứ 5

Đã hơn 38 năm qua từ ngày lìa xa Đất và Nước, hơn lúc nào hết, âm mưu Bắc thuộc lần thứ 5 của Trung Cộng lại hiện rõ trong lúc nầy. Chúng ta còn nhớ, ngay sau khi Liên Sô sụp đổ năm 1991, CS Bắc Việt mới quay về thuần phục TC.

01:54:am 15/05/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Quốc tế hoá chiến tranh Syria

Quốc tế hoá chiến tranh Syria

Sau hội nghị quốc tế về Syria là một thời kỳ hòa bình, trước khi các thỏa thuận “có tính lâu dài” tại đó trở thành mầm mống của một cuộc tranh chấp quốc tế khác. Cũng sẽ như giải pháp chia đôi Việt Nam năm 1954 với hứa hẹn một cuộc bầu cử để thống nhất Việt Nam không bao giờ thực hiện là mầm mống của trận chiến tranh khốc liệt kết thúc năm 1975 tưởng chừng như có thể dẫn thế giới tới bờ vực của đại chiến thứ 3.

12:31:am 15/05/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Phỏng vấn tại Trung tâm Lịch Sử Atlanta về ngày 30 tháng 4 năm 1975

Phỏng vấn tại Trung tâm Lịch Sử Atlanta về ngày 30 tháng 4 năm 1975

Hoa Kỳ và cả thế giới chỉ có một mối lo chính : Người đàn ông Tàu, vấn đề nằm trong đầu họ. Họ luôn nghĩ Anh Hùng là người mở mang mở rộng bờ cõi của mình nên họ luôn luôn tìm cách chiếm nước khác. Chúng tôi gọi là tư tưởng Đại Hán.

12:23:am 15/05/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »