WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:23:am 31/05/13 Đăng ngày “May 31st, 2013”

Im lặng hay là chết!

Im lặng hay là chết!

Ý tưởng biểu tình ở đây là sự liên kết bằng những hành động cụ thể cùng những bước chân đồng hành với chúng tôi bằng sự cảm thông, chia sẻ và tâm tình mong muốn sự đổi thay.

01:23:am 31/05/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Góc ẩm thực Ba Lan tại Hà Nội

Góc ẩm thực Ba Lan tại Hà Nội

Nửa năm là khoảng thời gian chưa đủ dài cho một câu trả lời, nhất là khi quán vừa hoàn thiện vừa phục vụ. Lăn lộn nhiều năm với ngành ăn uống và từng nếm trải cả thành công lẫn thất bại, chủ nhà hàng V- B nhất định sẽ tìm ra hướng đi thích hợp để ẩm thực Ba Lan có một chỗ đứng trong một quốc gia vốn được coi là ‘sành ăn’ của Á châu.

12:01:am 31/05/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »