WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:49:am 09/05/13 Đăng ngày “May 9th, 2013”

Đỉnh cao của trí tuệ không người lái

Đỉnh cao của trí tuệ không người lái

10:49:am 09/05/13 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Chiến lược quyền con người

Chiến lược quyền con người

Có thể nói con đường dân chủ hoá Việt Nam đang bước vào một giai đoạn quan trọng – giai đoạn mà mục tiêu quyền con người nổi lên mạnh mẽ và trở thành mục tiêu tranh đấu chung. Vì vậy đây cũng là một giai đoạn quan trọng có tính quyết định. Trong lịch [...]

09:41:am 09/05/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Lại nói về hòn đá lạ ở Đền Hùng

Lại nói về hòn đá lạ ở Đền Hùng

…việc đặt đạo bùa giải trừ tai họa ở Chính điện Đền Hùng là tối kỵ. Đạo bùa như vậy sẽ giải trừ, có nghĩa là tàn phá, triệt tiêu năng lượng tâm linh của các Vua Hùng. Việc làm này không khác gì để chiếc chổi quét rác lên bàn thờ.”

12:05:am 09/05/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hãy xem họ bảo vệ chế độ như thế nào!

Hãy xem họ bảo vệ chế độ như thế nào!

Lần này tôi sẽ nói cho anh ta biết cái việc anh ta làm với tôi không phải là bảo vệ chế độ này, mà chính là đang bêu riếu nó. Anh ta tưởng làm thế là tỏ ra mẫn cán với chế độ, là bưng bít được cái nhìn của tôi ra ngoài xã hội. Nhưng nhân dân thì trăm tai nghìn mắt, liệu có bịt được hết hay không? Bằng chứng là ảnh và clip về cuộc giao lưu bất thành vẫn đầy trên mạng. Ở tận đẩu tận đâu người ta vẫn đến được, mà riêng tôi ngay cạnh đây lại bị canh giữ thô bạo như thế này. Thử hỏi qua việc vi phạm quyền tự do một cách trắng trợn như thế này, chính quyền được gì và mất gì? Có khiến người dân sợ hãi không hay họ chả chửi cho ủng mả ra?

12:01:am 09/05/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »