WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:17:am 06/05/13 Đăng ngày “May 6th, 2013”

Vai trò của nhà nước trong kinh tế thị trường

Vai trò của nhà nước trong kinh tế thị trường

Nhà nước và doanh nghiệp tuy cùng sinh hoạt trong thị trường tự do nhưng  chức năng rất khác nhau: mục tiêu của doanh nghiệp là để sinh lợi nhuận, trong lúc vai trò của nhà nước nhằm bảo đảm mức an sinh cơ bản cho dân chúng đồng thời lo đầu tư vào tương [...]

10:17:am 06/05/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Câu chuyện chủ nhật: Báo chí độc lập, công khai là cách để có tự do, dân chủ cho Việt Nam

Câu chuyện chủ nhật: Báo chí độc lập, công khai là cách để có tự do, dân chủ cho Việt Nam

… đâu là con đường nhanh nhất, hiệu quả nhất để luận thuyết về: tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền vào trong mỗi người dân?

Theo tôi, đó là “con đường” của tự do báo chí. Ở Việt Nam hiện nay không có một tờ báo tư nhân nào. Nhưng nếu có 3 tờ báo in của người Việt Nam được hình thành ở 3 miền Bắc, Trung, Nam và dăm, bẩy tờ báo mạng nữa, được hoạt động trên tinh thần Hiến pháp Việt Nam và những quy chuẩn báo chí tự do của Liên hiệp quốc, thì tuổi độc trị của Cộng sản Việt Nam sẽ dài không quá ba năm nữa.

12:37:am 06/05/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Nguyên nhân của sự hiếu thắng và dã man

Nguyên nhân của sự hiếu thắng và dã man

Bằng cái nhìn đầy thù hận giai cấp và khát máu, hàng vạn trí thức và địa chủ đã bị đảng Cộng Sản sát hại trong thời kỳ cướp chính quyền và cải cách ruộng đất. Tạo nên một không khí giết chóc và oán thán ngút trời, khiến quỷ khốc thần kinh. Hành hình, đàn áp và đọa đầy là phương thức của đảng Cộng sản khiến cho người ta phải sợ hãi và phục tùng.

12:30:am 06/05/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bài học cho Việt Nam và PT CĐVN

Bài học cho Việt Nam và PT CĐVN

Cải tạo xã hội là một việc to lớn và khó khăn đòi hỏi sự hợp sức của tất cả người dân. Chỉ khi nào mọi người dân ý thức được đây là công trình chung của họ, lợi ích chung của họ và quan trọng phải làm cho người dân không còn sợ hãi để có thể góp tay, góp tiếng nói vào thì mới có chuyển biến.

12:26:am 06/05/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »