WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:10:pm 03/06/13 Đăng ngày “June 3rd, 2013”

‘Ảnh hưởng nhân quyền của Mỹ ở Việt Nam ‘rất khiêm tốn’

‘Ảnh hưởng nhân quyền của Mỹ ở Việt Nam ‘rất khiêm tốn’

“Hồi Tháng Tám, 2011, khi Việt Nam muốn vào TPP, chúng tôi nói thẳng họ phải cải thiện nhân quyền.”

08:10:pm 03/06/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Một con đường cải tổ [2]

Một con đường cải tổ [2]

Thực tế cuộc sống hiện nay, khối quần chúng nhân dân đã quen với đa nguyên tư tưởng, quen với các luồng ý kiến khác biệt, ĐCS cũng cần thay đổi để thích ứng.

07:03:pm 03/06/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Một chú chim Việt vừa tìm được ổ mới

Một chú chim Việt vừa tìm được ổ mới

Đằng sau Nguyễn-Khoa Thái Anh, có một người đàn bà hiền lành, tên là Trần Thị Diệu Hạnh.

12:01:pm 03/06/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Chủ quyền thuộc về nhân dân

Chủ quyền thuộc về nhân dân

Việc xác lập chủ quyền nhân dân là rất quan trọng không chỉ để xây dựng một nhà nước dân chủ, mà còn để khuyến khích nhà nước đó phục vụ nhân dân.

02:31:am 03/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đấu tranh – Lùi để Tiến

Đấu tranh – Lùi để Tiến

Cuộc đấu tranh tại hải ngoại lúc nào cũng có vẻ sôi động, nhưng nhiều khi người ta chống nhau nhiều hơn là chống cộng nên không đủ mạnh và không tạo được uy tín để chính giới các nước dân chủ nể phục và tôn trọng. Vì thế cuộc đấu tranh ở hải ngoại dường như chỉ thành công ở mức độ tự vệ, không để cho cộng sản tác oai tác quái ở hải ngoại.

01:46:am 03/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »