WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:14:pm 26/06/13 Đăng ngày “June 26th, 2013”

Tôi không nhận lời cảm ơn của T.S. Cù Huy Hà Vũ

Tôi không nhận lời cảm ơn của T.S. Cù Huy Hà Vũ

Phó giám thị trại giam Lê Duy Sáu trông (rõ ràng) còn trẻ nhưng tầm nhìn, cũng như trí nhớ đều rất ngắn.

03:14:pm 26/06/13 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuộc bỏ phiếu chẳng giống ai

Cuộc bỏ phiếu chẳng giống ai

Ông Trương Duy Nhất bị bắt khẩn cấp vì dám công bố kết quả thăm dò vô tư, khách quan của mình, qua đó hầu hết đều bị bất tín nhiệm, từ ông thủ tướng, bà phó chủ tịch nước…

04:15:am 26/06/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tình thế đòi hỏi

Tình thế đòi hỏi

Cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, phần lớn đã mang quốc tịch khác, là người nước ngoài gốc Việt, khó lòng làm được việc gì hơn là cổ vũ và hỗ trợ từ xa.

04:11:am 26/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »