WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:44:am 18/06/13 Đăng ngày “June 18th, 2013”

Cần đổi luật chơi trên Biển Ðông

Cần đổi luật chơi trên Biển Ðông

Nếu Việt Nam bị khuất phục thì kế hoạch bành trướng của Trung Cộng trong cả vùng Ðông Nam Á sẽ thành công hơn một nửa.

07:44:am 18/06/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thư của con gái Trần Huỳnh Duy Thức nhân ngày lễ của cha

Thư của con gái Trần Huỳnh Duy Thức nhân ngày lễ của cha

bây giờ nhà mình đã chuyển về một căn nhà rất nhỏ, nhỏ hơn nhà cũ của mình rất nhiều. Cái gác ngủ của nhà mới vừa nhỏ vừa thấp mà còn chất đủ đồ.

07:40:am 18/06/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Kiến nghị của LS Trần Vũ Hải

Kiến nghị của LS Trần Vũ Hải

Điều quan trọng nhất đối với gia đình ông Vũ và chúng tôi là ông Vũ cần chấm dứt tuyệt thực vì sức khỏe và tính mạng của ông

07:35:am 18/06/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Các Mác và nền Báo chí XHCN

Các Mác và nền Báo chí XHCN

Nền báo chí Việt Nam, trong sứ mệnh và sử mệnh cao quý của mình, để xứng đáng với Nhân dân, với Đất Nước trong thế kỷ 21 này, xin hãy thức tỉnh.

07:12:am 18/06/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »