Home » 09:17:am 09/06/13 Đăng ngày “June 9th, 2013”

Anh phải sống, Cù Huy Hà Vũ!

Anh phải sống, Cù Huy Hà Vũ!

Anh không sợ chết, nhưng cái chết nhiều khi không phải là sự lựa chọn đúng đắn.

09:17:am 09/06/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »