WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:04:pm 17/06/13 Đăng ngày “June 17th, 2013”

Những cái “isme”

Những cái “isme”

Trong tiếng pháp, có một số từ ngữ tận cùng bằng «isme» để chỉ một quan niệm, một nếp sanh hoạt hay một trào lưu tư tưởng. Nhưng cũng tiếp vĩ ngữ «isme » ấy trong một số trường hợp diễn tả một ý nghĩa xấu. Tiếp vĩ ngữ «isme» hiện diện nhiều trong triết [...]

04:04:pm 17/06/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

12 tổ chức nhân quyền lên tiếng về trường hợp LS Lê Quốc Quân

12 tổ chức nhân quyền lên tiếng về trường hợp LS Lê Quốc Quân

Những tổ chức đứng tên dưới đây trân trọng yêu cầu ông nêu vấn đề nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giữ và giam cầm trái phép Luật sư, blogger và nhà bảo vệ nhân quyền Lê Quốc Quân.

03:51:pm 17/06/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »