WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:15:pm 29/06/13 Đăng ngày “June 29th, 2013”

Đoàn kết à? Eo ôi… khó quá!

Đoàn kết à? Eo ôi… khó quá!

Tóm lại, đoàn kết là chuyện lớn, là chuyện chung của quốc gia, nhưng muốn thành hiện thực thì phải khởi sự từ nội tâm mỗi người.

04:15:pm 29/06/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Kinh tế Hoa Kỳ: Tiến trình khủng hoảng từ năm 2008

Kinh tế Hoa Kỳ: Tiến trình khủng hoảng từ năm 2008

Một khía cạnh khác là Hoa Kỳ đang bước vào cuộc cách mạng lần thứ hai về năng lượng nhờ vào kỹ thuật khai thác đá phiến, và sẽ trở thành nước sản xuất hơi đốt và dầu hoả hạng nhất nhì trên thế giới.

04:05:pm 29/06/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dáng đứng…Thành Đô?

Dáng đứng…Thành Đô?

Đâu rồi “dáng đứng Bến Tre”?/ Tìm hoài, lại thấy dáng …phe thân Tàu!

04:33:am 29/06/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Ác quỷ sẽ thất nghiệp khi Fidel Castro chết

Ác quỷ sẽ thất nghiệp khi Fidel Castro chết

Lần đầu tiên, chúng tôi đã kết hợp các lực lượng đấu tranh cho dân chủ của các thế hệ khác nhau. Từ những người sáng lập đến những thanh thiếu niên ủng hộ dân chủ.

02:29:am 29/06/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nelson Mandela: một ngọn hải đăng

Nelson Mandela: một ngọn hải đăng

Mãn nhiệm tổng thống năm 1999 ông không ra tái ứng cử (dù sự đắc cử ông nắm trong tay) và dành thì giờ vào các công việc từ thiện.

02:15:am 29/06/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lễ Độc lập Hoa Kỳ và di dân Việt Nam

Lễ Độc lập Hoa Kỳ và di dân Việt Nam

Bây giờ ta phải làm quen với con sông Sacramento và rặng Rocky Mountain để con cháu ta đứng lên đáp lời sông núi mới.

12:01:am 29/06/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [3]

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [3]

Tôi ham đọc sách không phải bắt đầu vì tính tôi hiếu học hay mê văn chương. Ngày bé mẹ tôi cứ nhờ tôi đọc truyện cho bà nghe,

12:00:am 29/06/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »