WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:22:pm 04/12/15 Đăng ngày “December 4th, 2015”

Đẽo chân Bác Hồ cho vừa giày Thủ tướng

Đẽo chân Bác Hồ cho vừa giày Thủ tướng

  Người ta có câu thành ngữ “Gọt chân cho vừa giày” để chỉ sự vụng chèo khéo trống của ai đó khi muốn lấp liếm một việc gì. Và không khó để hiểu câu thành ngữ này, nếu chúng ta hiểu rằng thay vì chọn giày cho vừa đôi đôi chân của mình, thì [...]

03:22:pm 04/12/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ chối chức quyền là “có vấn đề về thần kinh”?

Từ chối chức quyền là “có vấn đề về thần kinh”?

Khi giảng viên Doãn Minh Đăng xin rút khỏi quy hoạch cán bộ, anh đã bị lãnh đạo nơi mình công tác nhận xét “có vấn đề về thần kinh”. Chưa hết vụ cô giáo nhận xét ông chủ tịch tỉnh kênh kiệu, dư luận lại bắt đầu xôn xao với một trường hợp mới, [...]

10:46:am 04/12/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »