WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:23:am 23/12/15 Đăng ngày “December 23rd, 2015”

Nghị sĩ Quốc hội Đức Volker Kauder lên án vụ bắt giam Nguyễn Văn Đài

Nghị sĩ Quốc hội Đức Volker Kauder lên án vụ bắt giam Nguyễn Văn Đài

“Tôi lên án một cách nghiêm khắc nhất về việc bắt giam nhà tranh đấu nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Nhà nước Việt Nam phải trả tự do lập tức cho luật sư và cũng là Blogger Nguyễn Văn Đài. Đáng ngờ rằng, vụ bắt giam này là nhằm bịt miệng một tiếng nói phê phán ở Việt Nam trong một thời gian dài không xác định. Vụ bắt giam này cho thấy tình trạng nhân quyền ở Việt Nam trước như sau vẫn là thiếu kém.”

12:23:am 23/12/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »