WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:00:am 09/12/15 Đăng ngày “December 9th, 2015”

Chào mừng Ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm 2015

Chào  mừng  Ngày  Quốc  Tế  Nhân  Quyền  năm  2015

Năm 2015 này đánh dấu năm thứ 67 ngày công bố Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948 – 2015 – TNQTNQ). Vào đúng ngày 10 tháng 12 năm 1948 đó, tại thành phố Paris thủ đô nước Pháp, Liên Hiệp Quốc đã tổ chức long trọng Lễ Công Bố văn kiện quan trọng [...]

03:00:am 09/12/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Buông đao thành Phật

Buông đao thành Phật

Lịch sử sẽ rất công bằng khi phán xét, bởi quá khứ đã qua không thể thay đổi, nhưng thay đổi tương lai là điều nằm trong tầm tay, miễn là các nhà lãnh đạo biết hy sinh lợi ích riêng vì quốc gia, dân tộc

02:46:am 09/12/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »