WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:51:pm 21/12/15 Đăng ngày “December 21st, 2015”

Nhân tai và thiên tai

Nhân tai và thiên tai

Thế giới chiến tranh thứ 2 chấm dứt năm 1945 mở màn cho cuộc chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên xô. Bảy mươi năm qua tình hình thế giới có lúc căng thẳng tưởng chừng như Thế giới chiến tranh thứ 3 có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Nhưng nhờ bom [...]

06:51:pm 21/12/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mục đích CSVN bắt giam Luật sư Nguyễn Văn Đài

Mục đích CSVN bắt giam Luật sư Nguyễn Văn Đài

…điều Việt Nam chờ đợi nhất là phản ứng chính thức của chính phủ Hoa Kỳ để biết rõ hơn về lập trường “Hoa Kỳ cần Việt Nam” đến đâu trong ván bài chính trị TPP! Liệu Hoa Kỳ có coi “TPP không có Việt Nam thì không có ý nghĩa gì” như tuyên bố của ông Trương Đình Tuyển, cựu Bộ trưởng Thương mại, là thương thuyết gia được chế độ ca ngợi là “xuất sắc” vì đã thành công đưa Việt Nam vào được WTO hay không?

10:38:am 21/12/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Suicide

Suicide

02:42:am 21/12/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »