WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:18:pm 15/12/15 Đăng ngày “December 15th, 2015”

Khi sinh viên dạy nữ Giáo Sư Tiến Sĩ!

Khi sinh viên dạy nữ Giáo Sư Tiến Sĩ!

Nhưng ngày nay đã có rất nhiều đảng viên phản tỉnh, quay về với tính người, với đạo đức và sự tồn vong của dân tộc…

05:18:pm 15/12/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »