WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:09:pm 18/12/15 Đăng ngày “December 18th, 2015”

Nguyễn Vũ Bình: Thông điệp gì từ vụ bắt giam luật sư Nguyễn Văn Đài?

Nguyễn Vũ Bình: Thông điệp gì từ vụ bắt giam luật sư Nguyễn Văn Đài?

Như vậy, đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam đã kiên quyết vứt bỏ cơ hội cuối cùng để chuyển đổi thể chế một cách êm đẹp. Đó có lẽ cũng là minh chứng hùng hồn cho luận điểm: cộng sản không thể thay đổi mà chỉ có thể xóa bỏ

05:09:pm 18/12/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Iowa: 4 ngày trước bầu cử sơ bộ, ông Trump khó thắng

Iowa: 4 ngày trước bầu cử sơ bộ, ông Trump khó thắng

  Tất cả mọi chú ý được dành cho Iowa, tiểu bang sẽ tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày mùng 1 tháng Hai năm tới. Đây không chỉ là cuộc bầu cử đầu tiên của cuộc đua dẫn về Tòa Bạch Ốc cho năm 2016, mà còn là cuộc bầu cử được [...]

05:00:pm 18/12/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chuyến đi Bắc Phi

Chuyến đi Bắc Phi

Phái đoàn chúng tôi vẻn vẹn có hai người: anh bạn người Peru và tôi, lực lượng tiền phong để chuẩn bị cho một cuộc thương thuyết to lớn hơn trong tương lai giữa chính phủ Algeria và Ngân Hàng Thế Giới (NHTG). Khi tới phi trường quốc tế Houari Boumedienne, chúng tôi được đại [...]

04:52:pm 18/12/15 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Thư của TT Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị

Thư của TT Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị

Việc bầu cử và phân công nhiệm vụ cho con tôi là quyết định của tổ chức đảng có thẩm quyền và thực hiện theo đúng quy định của đảng và nhà nước, tôi không có sự chi phối nào trong vấn đề này.

04:37:pm 18/12/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »