WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:15:am 24/12/15 Đăng ngày “December 24th, 2015”

Dựa Trung Quốc để làm chính trị nội bộ

Dựa Trung Quốc để làm chính trị nội bộ

Ông Hùng đi TQ ngay thời điểm này, vừa sau Hội Nghị Trung Ương 13 tranh nhau bất phân thắng bại, vừa trước trận đánh kế tiếp ở Hội Nghị TU 14 khoảng đầu tháng Giêng, và chưa đầy một tháng trước Đại Hội 12, với nội dung vừa cậy dựa TQ vừa dồn ông Dũng vào chân tường.

09:15:am 24/12/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những bức thư tình mùa Noel

Những bức thư tình mùa Noel

Thư gởi Ông Già Noel và thư gởi nàng Juliette của Roméo ở Ý Noel đã bao lần qua nhưng những bức thư của trẻ con viết và gởi cho Ông Già Noel mỗi năm từ tháng 11 và tất cả đều lần lược được hồi âm cho tới đầu tháng giêng năm sau trong [...]

12:00:am 24/12/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nụ hôn đêm Giáng Sinh

Nụ hôn đêm Giáng Sinh

Mai Trâm tựa đầu lên vai Toàn rồi đưa tay mở cửa xe. Toàn nâng tay nàng cho đến khi nàng ngồi vào sau tay lái.

12:00:am 24/12/15 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »