WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:33:pm 14/12/15 Đăng ngày “December 14th, 2015”

Việt Khang rạng rỡ ngày trở về

Việt Khang rạng rỡ ngày trở về

Anh bị bắt tháng 12/2011 vì tham gia nhóm “Tuổi trẻ yêu nước”, biểu tình chống Trung Quốc và cổ vũ cho dân chủ.

03:33:pm 14/12/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chúc mừng Việt Khang

Chúc mừng Việt Khang

03:07:pm 14/12/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Một phiên tòa áp đặt

Một phiên tòa áp đặt

Đến phần tranh luận Chủ tọa phiên tòa liên tục ngắt lời bào chữa của các luật sư, không cho tranh luận, cả 04 luật sư đều bị Chủ tọa nhiều lần cảnh cáo

02:29:am 14/12/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhà trường thay trại cải tạo?

Nhà trường thay trại cải tạo?

Không thể chỉ vì phải tiếp công an nhiều mà nhà trường đuổi học sinh. Đó là việc làm trái pháp luật và vô đạo đức.

02:25:am 14/12/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »