WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:13:pm 08/12/15 Đăng ngày “December 8th, 2015”

Nhiều phát triển nhỏ dẫn đến một đột phá lớn

Nhiều phát triển nhỏ dẫn đến một đột phá lớn

Có những lúc tôi hoàn toàn tuyệt vọng, khi thấy Bộ Chính trị vẫn không mảy may động lòng về những lời góp ý tha thiết của cụ Nguyễn Khắc Mai, một loạt bài tâm huyết của nguyên Đại sứ Nguyễn Trung, và những tuyên bố đanh thép của hàng nghìn trí thức dân tộc [...]

04:13:pm 08/12/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nguyễn Hữu Thao: Vĩnh biệt cô gái vàng Việt Nam

Nguyễn Hữu Thao: Vĩnh biệt cô gái vàng Việt Nam

“Cô gái vàng Việt Nam” Hôm nay đã ra đi Ở tuổi đời hai bốn Vinh quang không mang gì. Cô để lại tất cả Những huy chương sáng ngời Trên đấu trường quốc tế Thương em quá em ơi. Một thời dân nô nức Một thời đài báo hô Lãnh đạo thì nở mặt [...]

03:37:pm 08/12/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »