WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:08:pm 16/12/15 Đăng ngày “December 16th, 2015”

Luật sư Đài và luật rừng 88

Luật sư Đài và luật rừng 88

06:08:pm 16/12/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

LS Nguyễn Văn Đài bị bắt

LS Nguyễn Văn Đài bị bắt

Tin cho hay, ông Đài bị truy cứu ông Đài về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo Điều 88 Bộ luật hình sự, đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

05:26:pm 16/12/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »