WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:13:pm 25/12/15 Đăng ngày “December 25th, 2015”

Hai bức chân dung

Hai bức chân dung

Bây giờ có đốt đuốc đi tìm cũng không moi ra được một ông quan thanh liêm.

07:13:pm 25/12/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đức Giêsu: Nhà cải cách xã hội

Đức Giêsu: Nhà cải cách xã hội

Chúa Giêsu chỉ làm được công cuộc cải tạo xã hội, hướng lịch sử đi đúng với nhân đạo khi đã là người, thực hành đạo sống người giữa dòng đời oan khiên nghiệt ngã. Mà lịch sử của nhân đạo theo đúng thánh ý Cha cũng là lịch sử của thiên đạo.

10:00:am 25/12/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »