WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:56:pm 03/07/11 Đăng ngày “July 3rd, 2011”

Thân phận kẻ chư hầu

Thân phận kẻ chư hầu

Ai đã từng đọc qua lịch sử Việt Nam cũng đều thấy được mộng bá quyền của Trung cộng từ thuở đế quốc Tàu xa xưa.

01:56:pm 03/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Làm sao giải quyết “công hàm 1958″ của ông Phạm Văn Đồng?

Làm sao giải quyết “công hàm 1958″ của ông Phạm Văn Đồng?

…lịch sử Việt Nam dù đau đớn nhất, vật vã nhất cũng phải dám chỉ thẳng ra một Phạm Văn Đồng.

01:27:pm 03/07/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Dâng hoa mùa An cư Kiết hạ

Dâng hoa mùa An cư Kiết hạ

Thách thức của thời đại mới là đem Đạo vào Đời; không đem Đời vào Đạo.

01:02:pm 03/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tôn Giáo và cái ách cộng sản

Tôn Giáo và cái ách cộng sản

Khi Angel, Marx đưa ra thuyết cộng sản, nó đã làm chao đảo cuộc sống của xã hội.

12:55:pm 03/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vâng, cái đất nước này bây giờ là của các ông!

Vâng, cái đất nước này bây giờ là của các ông!

Thôi, Thì đấy! Đất nước này các ông muốn làm gì thì làm Dù trên trời, dưới đất Các ông cứ tha hồ mà qui hoạch Các ông cứ xây lầu đài, biệt thự Hết cái này đến cái khác Theo ý các ông Cho con cái các ông Chúng tôi không thiết gì nữa [...]

12:42:pm 03/07/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy gặp gỡ cộng đồng VN Nam Cali

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy gặp gỡ cộng đồng VN Nam Cali

…“theo định nghĩa của từ điển thì phản động là phản lại quá trình tiến hóa của đất nước, quá trình tiến bộ của nhân loại. Chính cán bộ lãnh đạo của quý vị mới là phản động…” Bà tiếp, vạt áo của nhà văn thì không đựng hết được sự thật, những đau thương của chúng ta ở VN.

12:32:pm 03/07/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy cảm tạ các ân nhân tại California

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy cảm tạ các ân nhân tại California

Ước nguyện của chị là tiếp tục tranh đấu cho các bà con dân oan trước các diễn đàn quốc tế trong những ngày tháng tới.

12:31:pm 03/07/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Tuyên cáo của đoàn biểu tình chống Trung Quốc (lần thứ 5) tại Hà Nội

Tuyên cáo của đoàn biểu tình chống Trung Quốc (lần thứ 5) tại Hà Nội

…một nhóm chừng khoảng 50 người biểu tình đã bị lực lượng công an ép vào giữa, yêu cầu phải giải tán.

09:32:am 03/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Alaska: Đất và Người

Alaska: Đất và Người

Người Alaska hiền, cương trực và nóng tính. Do bản chất giang hồ người Alaska có một lối sống cởi mở chào đón bất cứ ai đến thăm tiểu bang của họ, nhưng bên trong chứa đựng những uẩn ức có thể bộc lộ thành giông bão.

03:01:am 03/07/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »