WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:30:pm 05/07/11 Đăng ngày “July 5th, 2011”

Người Việt tại Đức sẽ biểu tình

Người Việt tại Đức sẽ biểu tình

Đây là cuộc biểu tình chống Trung Quốc lần đầu tiên của kiều bào ở Đức dưới mầu cờ đỏ.

04:30:pm 05/07/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

ĐCS VN không thể đòi được chủ quyền HS, TS

ĐCS VN không thể đòi được chủ quyền HS, TS

Nếu ĐCS VN tiếp tục lãnh đạo dân tộc Việt Nam thì cuộc chiến chủ quyền biển đảo còn nhiều thất bại.

04:01:am 05/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuộc chiến giữa VN và Trung cộng sẽ xảy ra không?

Cuộc chiến giữa VN và Trung cộng sẽ xảy ra không?

…chính VN nên có một ý thức phân định “đồng minh” rõ hơn, nếu không muốn bàn tay nào đó nhắc cái rọ lên và “nắm lấy.”

02:57:am 05/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thủ tướng VN bổ nhiệm nhân sự cao cấp trong quân đội

Thủ tướng VN bổ nhiệm nhân sự cao cấp trong quân đội

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức trao quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm chức vụ, thăng quân hàm cấp tướng cho cán bộ cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lễ trao quyết định bổ nhiệm, thăng quân hàm được Quân ủy trung ương và Bộ Quốc phòng tổ chức [...]

02:33:am 05/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »