WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:19:pm 16/07/11 Đăng ngày “July 16th, 2011”

Bút Gà (chấp bút Đinh Thế Huynh) gởi ông Lê Doãn Hợp bộ trưởng TT-TT (4T)

Bút Gà (chấp bút Đinh Thế Huynh) gởi ông Lê Doãn Hợp bộ trưởng TT-TT (4T)

Người dân với tâm trạng bất an thường xuyên về kinh tế, đời sống chỉ muốn “trật tự” và “ổn định” để làm ăn và như thế tự họ sẽ đứng bên lề với các “nhạy cảm” tự do dân chủ.

04:19:pm 16/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nghề luật sư tại Việt Nam

Nghề luật sư tại Việt Nam

“Tự do, công lý không phải là món quà từ Trời rơi xuống, muốn có được nó, cần phải có sự đấu tranh”. Và chẳng có sự đấu tranh nào không mất mát.

03:26:pm 16/07/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tù chính trị ở Việt Nam

Tù chính trị ở Việt Nam

Bản chất của một chế độ, nhiều khi chỉ cần qua một câu chuyện như thế này là đã quá rõ, có dùng cả bộ máy truyền thông, sách giáo khoa để tuyên truyền ngược lại, cũng bằng thừa.

03:22:am 16/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

“Tái ngộ Mỹ-Việt”, bài báo bị kiểm duyệt

“Tái ngộ Mỹ-Việt”, bài báo bị kiểm duyệt

Nhìn từ phía Hà Nội, việc xích lại gần Hoa Kỳ trước hết là theo logic kinh tế.

12:01:am 16/07/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thủy Quân Lục Chiến VNCH bắt sống quân Trung Cộng tại Hoàng Sa

Thủy Quân Lục Chiến VNCH bắt sống quân Trung Cộng tại Hoàng Sa

Khi có lệnh phải chiếm đảo bằng mọi giá mà tàu không vào sát bờ được, tàu cũng không có xuồng đổ bộ, để hạn chế tối đa thiệt hại cho đơn vị mình, tôi đã yêu cầu hạm trưởng yểm trợ hải pháo, tác xạ tối đa lên mục tiêu trước khi TQLC đổ bộ. Nhưng sau khi quan sát tình hình trên đảo tôi thay đổi ý định và yêu cầu HQ chỉ tác xạ lên mục tiêu khi chúng tôi đã nổ súng trước.

12:01:am 16/07/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »