WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:28:pm 11/02/13 Đăng ngày “February 11th, 2013”

Hãy cho chúng tôi một lời khuyên

Hãy cho chúng tôi một lời khuyên

Bạn thân mến; Bạn hỏi tôi phải chăng vì chúng ta yếu, chưa đủ mạnh để làm nên cuộc cách mạng dân chủ? Phải chăng sống trong lòng kính “xin cho” nhiều năm nên nhân dân trở nên vô cảm như chính bọn đảng viên, cán bộ nhà nước? Phải chăng chúng ta hèn sau [...]

02:28:pm 11/02/13 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Sửa Hiến pháp – Bất khả thi

Sửa Hiến pháp – Bất khả thi

Đảng và chính quyền đang tung chiến dịch kêu gọi toàn dân góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992. Nhưng qua nội dung bản dự thảo và những ý kiến được phát biểu trên cả báo lề phải cũng như lề trái cho tới nay, người ta thấy việc sửa hiến pháp sắp [...]

12:01:am 11/02/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Richard Holbrooke (1941 – 2010)

Richard Holbrooke (1941 – 2010)

Holbrooke tranh đấu vận động với Quốc Hội Mỹ chấp thuận cho nhập cư mỗi năm 144,000 dân tỵ nạn từ Đông Dương. Tại trang 130 trong sách, nhà báo Richard Bernstein có tường thuật lại chứng từ của John Negroponte rằng : “Dick Holbrooke có chỉ thị cho ông phải tìm cách thuyết phục Quốc Hội Mỹ chấp thuận nhận cho nhập cư mỗi tháng 12,000 dân tỵ nạn từ Đông Dương – như vậy mỗi năm tổng cộng là 144,000 người…” Lúc đó là vào năm 1978, Holbrooke đang là Phụ tá ngọai trưởng đặc trách về Á châu trong chính phủ Carter, nên ông đã tận tình lo lắng cho số phận người tỵ nạn chúng ta.

12:01:am 11/02/13 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »