WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:06:pm 09/02/13 Đăng ngày “February 9th, 2013”

Khai mạc Hội Tết Sinh viên quận Cam

Khai mạc Hội Tết Sinh viên quận Cam

Chúng ta hãnh diện vì có một thế hệ tuổi trẻ hải ngoại không quên cội nguồn, mặc dù không nói trôi chảy tiếng Việt nhưng luôn cố gắng gìn giữ nét đẹp quê nhà. Những nét đẹp văn hoá, những bài học lịch sử oai hùng của cha ông cần phải được học hỏi, loan truyền rộng rãi khắp nơi nhằm đánh bật văn hoá Mác-Lê do đảng cộng sản lầm lỡ trịnh trọng bưng về đang tàn hại đất nước Việt Nam thân yêu.

Chúng ta có quyền hy vọng ngày đó đang đến gần. Thật gần.

01:06:pm 09/02/13 | Đăng tại MEDIA, NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Chùm thơ xuân của Trần Mạnh Hảo

Chùm thơ xuân của Trần Mạnh Hảo

Chửa kịp hóa rồng rắn đã sang
Rắn khoe mười sáu chữ siêu vàng
Biển Đông đừng chết lâm sàng nhé
Phương Bắc còn nguyên rắn hổ mang

01:43:am 09/02/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Tô son cho lợn

Tô son cho lợn

Hiến Pháp là văn bản pháp luật và chính trị cao nhất của một quốc gia, xác định mô hình của chính quyền, nguồn gốc và giới hạn quyền lực của chính quyền, đồng thời tái xác định các quyền căn bản không thể tước đoạt của người công dân. Tóm lại hiến pháp là một khế ước của chính quyền với người dân để được sự ủy nhiệm quyền lực từ người dân. Đó là hiến pháp trong các quốc gia dân chủ tiến bộ.

12:01:am 09/02/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »