WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:41:pm 21/02/13 Đăng ngày “February 21st, 2013”

Trò hề sửa đổi hiến pháp

Trò hề sửa đổi hiến pháp

04:41:pm 21/02/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hậu họa “giải pháp đỏ” của Nguyễn Văn Linh

Hậu họa “giải pháp đỏ” của Nguyễn Văn Linh

Nguyễn Văn Linh đã đưa Việt Nam tiến lên một bước, nhưng rồi chính ông lại kéo Việt Nam lùi lại, ông mở cái cửa nhỏ thoát ra khỏi một ngõ cụt nhưng rồi chính ông lại đóng sập cánh cửa ra biển lớn của dân tộc vì ý thức bảo thủ và giáo điều cùa ông !

02:11:am 21/02/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Sửa Hiến pháp chứ không phải xây hầm trú ẩn

Sửa Hiến pháp chứ không phải xây hầm trú ẩn

Một chế độ toàn trị thường đi đến sụp đổ hoặc tiếp tục tồn tại bằng cách siết chặt dân chủ, tự do. Quá trình này càng kéo dài bao nhiêu thì càng hủy hoại các nguồn lực và giá trị quốc gia tới đó. Sự sụp đổ hay sự ngắc ngoải của chế độ đều trút hậu quả lên đầu thường dân. Chủ động cải cách để từng bước trao mọi quyền lực cho nhân dân không chỉ là lối thoát của Việt Nam mà còn là cánh cửa để Đảng thoát ra trong danh dự.

01:46:am 21/02/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Câu chuyện nhỏ của tôi

Câu chuyện nhỏ của tôi

Tôi xin được phép kể vài mẩu chuyện nhỏ về việc nhà cầm quyền Việt Nam thực thi sứ mệnh bảo vệ nhân quyền cho một công dân như tôi: Kết tội: Tôi bị bắt với một lý do rất… cười: tọa kháng tại nhà với biểu ngữ (được phía Cơ quan An ninh điều [...]

01:20:am 21/02/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »