WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:21:pm 02/02/13 Đăng ngày “February 2nd, 2013”

Hội nghị Paris (Bài 4)

Hội nghị Paris (Bài 4)

Dầu có sự chứng kiến của vị tổng thư ký LHQ và các cường quốc trên thế giới cùng các thành viên Ủy ban Quốc tế Kiểm soát đình chiến, chỉ vài tháng sau khi hiệp định Paris được ký kết, CS vi phạm hiệp định, xua quân tấn công VNCH.

01:21:pm 02/02/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Điều 4 Hiến pháp 1992 phá hủy nền tảng của chính bản Hiến pháp

Điều 4 Hiến pháp 1992 phá hủy nền tảng của chính bản Hiến pháp

khi Điều 4 khẳng định: “Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, tức là nước CHXHCNVN theo một chế độ Đảng trị = Đảng chủ, hoàn toàn chống lại Điều 2: khẳng định nước CHXHCNVN là một nhà nước Dân trị = Dân chủ! Như vậy, nếu căn cứ vào Điều 2, thì Điều 4 là vi hiến và ngược lại; nhưng Điều 2 có trước Điều 4, nên ta có thể coi Điều 4 là điều vi hiến được chăng?

02:19:am 02/02/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Từ Nhật Bản hậu chiến đến Việt Nam hậu chiến [4]

Từ Nhật Bản hậu chiến đến Việt Nam hậu chiến [4]

Tiếng kêu thảng thốt: Việt Nam tôi đâu? Việt Nam tôi đâu? Giờ đây Việt Nam Còn hay đã mất mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta… của nhạc sĩ Việt Khang là tiếng kêu chung của dân Việt trước đêm đen của dân tộc. Nhưng chúng ta vẫn có niềm tin vì trong đêm đen ấy luôn luôn có những tia lửa bùng lên.

12:01:am 02/02/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »