WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:08:pm 27/02/13 Đăng ngày “February 27th, 2013”

Thương em xin gửi mấy lời

Thương em xin gửi mấy lời

(Viết cho Tạ Phong Tần đang ở tù) Cùng chung một bọc trứng trăm con, chị ở Hà Nội- nơi lắng hồn núi sông nghìn năm, em ở Bạc Liêu nơi nổi tiếng giàu có, làm chơi ăn thật. Nay nhờ sự hy sinh to… béo của các quan đồng chí mà Hà Nội thành [...]

04:08:pm 27/02/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Tự do ngôn luận

Tự do ngôn luận

03:55:pm 27/02/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ông nguyễn Phú Trọng rất hàm hồ

Ông nguyễn Phú Trọng rất hàm hồ

Chương trình truyền hình tối 25 tháng 02 vừa qua đã phát đi những ý kiến sau đây của ông Nguyễn Phú Trọng: “Các đồng chí phải lãnh đạo cái việc góp ý kiến sửa đổi dự thảo hiến pháp. Cái này quan trọng lắm đấy. Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì [...]

12:08:pm 27/02/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tướng Võ Nguyên Giáp [3]

Tướng Võ Nguyên Giáp [3]

Hồi ấy, người ta rất ghét người miền Nam tập kết. Nên hầu hết họ bị đưa vào miền Nam. Hàng vạn bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc đã hy sinh, số bị thương nặng chết dần chết mòn, số còn lại được đưa ra điều dưỡng ở các tỉnh Hả Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa…

12:01:am 27/02/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »