WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:06:pm 22/02/13 Đăng ngày “February 22nd, 2013”

Hái hoa Dân chủ

Hái hoa Dân chủ

Đúng là văn hóa dân chủ kiểu Cộng Sản. Chẳng cần lý lẽ, và rồi vì thiếu kiên nhẫn nên dùng vũ lực mà cướp lấy cho rồi.

04:06:pm 22/02/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Khai thác Bauxite Tây Nguyên: “Căn bệnh Hà Lan” hay là “Lời nguyền rủa mang tên Tây Nguyên”

Khai thác Bauxite Tây Nguyên: “Căn bệnh Hà Lan” hay là “Lời nguyền rủa mang tên Tây Nguyên”

“Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt”! Từ khá lâu rồi, chính xác là từ những năm 60 của thế kỉ trước các nhà khoa học đã nhận thấy hậu quả nghiêm trọng về chính trị và kinh tế mà các nước giàu tài nguyên thiên nhiên có thể gặp. Họ gọi đấy là “căn [...]

03:49:pm 22/02/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Cái Nốt Ruồi

Cái Nốt Ruồi

Tấn thảm kịch cuộc chiến tranh “cốt nhục tương tàn” được lồng trong một truyện ngắn đơn sơ gọn ghẽ nhưng ý nghĩa rộng rãi bao la tràn đầy tình yêu nhân loại.

01:02:am 22/02/13 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Các dư luận viên đang làm gì?

Các dư luận viên đang làm gì?

Than ôi, người tâm huyết trí óc vạch ra đường lối rồi, lại phải có người trung gian cũng phải tâm huyết và có trí óc để đi diễn giải cho nhân dân hiểu được đường lối, chủ trương ấy nữa. Rồi người dân phải để tâm trí cố mà tiếp nhận được nữa.

12:35:am 22/02/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Từ Ngô Kha, soi rọi và giải mã một thế hệ dấn thân

Từ Ngô Kha, soi rọi và giải mã một thế hệ dấn thân

Nếu Ngô Kha còn sống đến hôm nay anh sẽ nghĩ gì và làm gì? Anh đã “theo gió tang bồng”. Hi vọng thế hệ sau và những người còn sót lại trong thế hệ anh sẽ tìm ra câu trả lời giả định cho anh và câu trả lời đích thực cho chính mình.

12:01:am 22/02/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »