WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:05:pm 19/02/13 Đăng ngày “February 19th, 2013”

Không phải là Sửa đổi Hiến pháp, mà là một Hiến pháp mới hoàn toàn

Không phải là Sửa đổi Hiến pháp, mà là một Hiến pháp mới hoàn toàn

Từ khi chế độ phong kiến, chế độ thực dân tan rã, hàng loạt các quốc gia trên thế giới tiến hành các cuộc cách mạng khác nhau hòng dành quyền làm chủ về tay nhân dân. Nhu cầu soạn thảo hiếp pháp làm luật cơ bản cho nhà nước không phong kiến, dân chủ [...]

05:05:pm 19/02/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hiến pháp và dân chủ

Hiến pháp và dân chủ

Có một cái mốt hiện nay là các nước hay mang bản hiến pháp ra sửa hay làm mới mỗi khi có sự thay đổi chính trị hoặc giới cầm quyền thấy tình thế buộc phải thay đổi, không thể như trước. Từ các nước biến động như Libi, Ai Cập,… hoặc bình yên như [...]

04:00:pm 19/02/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vài chuyện đã rõ về ông Hồ

Vài chuyện đã rõ về ông Hồ

Vài chuyện đã rõ về ông Hồ (Thư ngỏ gửi anh Phương Nam – Đỗ Nam Hải) Tôi vừa nhận đựơc  bức thư ngỏ của anh về ý kiến của nhà sử học Dương Trung Quốc đối với cuốn sách nhỏ  “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”. Tôi hơi sửng [...]

11:44:am 19/02/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »