WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:27:pm 15/02/13 Đăng ngày “February 15th, 2013”

Hồi ký cựu Đại sứ Pháp Mérillon – Bịp bợm lịch sử lớn nhất hải ngoại

Hồi ký cựu Đại sứ Pháp Mérillon – Bịp bợm lịch sử lớn nhất hải ngoại

Lịch sử nước nhà là chuyện thiêng liêng, đem lịch sử đất nước ra làm trò hề trò cười là điều vô ý thức.

03:27:pm 15/02/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Làm sao cho người Việt tin nhau?

Làm sao cho người Việt tin nhau?

Những người đi hối lộ và ăn hối lộ đều “xé bản hợp đồng” mà mọi người đã thỏa thuận với nhau. Không những họ làm người dân đút lót mất tiền, mà họ còn phá nát đạo lý xã hội. Cũng giống như khi có người lái xe ngoài đường mà bất chấp luật lệ vậy. Nếu nhiều người cứ ngang nhiên lái xe như thế mãi, thì cả thành phố hay cả nước sẽ không còn luật lái xe. Bản hợp đồng bị xé rồi, mạnh ai nấy sống. Nạn tham nhũng là thứ làm tiêu hao đạo lý cả xã hội, chưa kể nó làm cho kinh tế không tiến được đúng tiềm năng.

10:48:am 15/02/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thường thức cơ bản về Hiến pháp

Thường thức cơ bản về Hiến pháp

Các điều khoản làm chủ của nhân dân chỉ có trên giấy trắng.

Thực tế là ĐCSVN liên tục tước đoạt quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam một cách có hệ thống, có kế hoạch.

12:01:am 15/02/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »