WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Biếm họa “Giao thông thời hội nhập”

Sau đây là các tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi biếm hoạ báo chí Cúp Rồng Tre do báo Thể Thao Văn Hóa tổ chức. Giải nhất thuộc về Hoạ sĩ Hà Xuân Nồng.

Họa sĩ Hà Xuân Nồng nhận cup Rồng Tre. Ảnh: Huy Thông.

Ba giai đoạn - Hà Xuân Nồng (bút danh NOP) - giải Nhất.

Bài học muộn - Hà Xuân Nồng (bút danh NOP) - giải Nhất.

Xe khách đường dài - Lê Anh Phong (bút danh LAP) - giải Nhì.

Khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn - Lê Anh Phong (bút danh LAP) - giải Nhì.

Pages: 1 2 3

Phản hồi