WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tóm tắt phỏng vấn cụ Đặng Văn Việt của Đài Việt ngữ SBTN (tại Mỹ)

do Phạm Trần thực hiện

Cụ Đặng Văn Việt

Cụ Đặng Văn Việt

Câu1: Nguyên nhân nào làm cho ông thay đổi lập trường và không ủng hộ Đảng Cộng sản nữa?

Trả lời: Tôi tham gia cách mạng từ năm 1943, tham gia đảng từ năm 1948 (65 năm tuổi đảng, lão thành Cách mạng), qua nhiều lĩnh vực công tác: quân sự, chính trị, văn hoá, kinh tế… Đánh hàng trăm trận (thắng 116/120 trận), vào sinh ra tử hàng trăm lần, bị thương 5 lần, chết hụt 30 lần, vì sự nghiệp của đất nước, dân tộc và Đảng Cộng sản.

Lập trường của tôi trước sau như một, đó là lập trường của một cuộc đời cách mạng, phấn đấu cùng toàn dân giành lại độc lập thống nhất đất nước từ tay đế quốc, phong kiến; xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, công bằng, văn minh, dân chủ, đoàn kết trong và ngoài nước. Đó là lập trường của một người làm cách mạng, tôi không có lập trường nào khác và cho đến nay, trước sau như một không bao giờ có thay đổi.

Còn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi là một đảng viên kỳ cựu. Tôi tham gia cách mạng vì muốn giải phóng dân tộc. Đảng hô hào đấu tranh giải phóng dân tộc là điều hợp với nguyện vọng cá nhân, nên tôi tham gia Việt Minh không một chút suy nghĩ; sau đó làm chỉ huy trưởng mặt trận đường số 4. Đảng mời tôi tham gia Đảng, tôi đồng ý vì mục tiêu của Đảng Cộng sản lúc bấy giờ với tôi là phù hợp, không có gì mâu thuẫn. Thái độ của tôi trong quá trình trưởng thành là:

- Ủng hộ những cái hay cái đúng của nhà nước Cộng sản: chiến tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng một nước Việt nam giàu mạnh – công bằng – văn minh – dân chủ – đoàn kết.

- Không ủng hộ nhà nước Cộng sản, Đảng Cộng sản về những cái gì làm không đúng, hại dân, hại nước, đường lối chính trị theo quan điểm Mác-Lênin lấy đấu tranh giai cấp làm động lực thúc đẩy xã hội tiến lên, chủ nghĩa lý lịch, chủ nghĩa thành phần, bè cánh, hẹp hòi, đặc quyền đặc lợi, tham nhũng gây nên bao sự bất công, làm khổ cực nhiều người, hạn chế tự do, dân chủ, chủ quyền của công dân, vi phạm pháp luật của một nhà nước công bằng văn minh.

Tôi chống những sai lầm để sự lãnh đạo của Đảng ngày càng sáng suốt đi vào lòng dân, hợp với quy luật phát triển của xã hội, để làm tăng uy tín của Đảng và duy trì được sự lãnh đạo của Đảng.

Cần phải hiểu thế nào cho đúng xây dựng Đảng, thế nào là chống Đảng.

Câu 2: Bỏ Điều 4 có lợi gì?

Trả lời: Quản lý một đất nước đứng đầu nước nào cũng có Tổng thống, Thủ tướng, Chính phủ, Quốc hội.

Một nhóm người tụ tập lại theo một tôn chỉ mục đích chính trị riêng, thành một đảng, đảng ấy dù to nhỏ, mạnh đến đâu cũng không thể đặt ra một điều luật (Điều 4) khiến cho nó thành một tổ chức trên cả Chính phủ, trên cả Quốc hội, trên cả Nhân dân. Bộ Chính trị của cái đảng ấy gồm 13-14 người có quyền cao hơn tất cả các bộ, cả Chủ tịch nước, cả Thủ tướng. Trên thế giới này chỉ có Việt Nam là nước độc nhất có Điều 4 cho nên mọi việc quyết định cuối cùng đều do Đảng, do Bộ Chính trị. Ở Việt Nam, Chính phủ, Quốc hội, Toà án chỉ là hình thức không có luật nào ngoài luật của 14 uỷ viên Bộ Chính trị. Đó là nguồn gốc của mọi việc vô chính phủ, vô pháp luật. May sao thế giới chỉ có một Việt Nam, nếu tất cả đều theo Việt Nam thì thế giới sẽ đại loạn.

Điều 4 là chỗ dựa cho chế độ đặc quyền đặc lợi, là cái ô che chở cho bọn cơ hội lộng quyền, là cái ung nhọt đẻ ra các tế bào ung thư tham nhũng, bệnh ung thư tham nhũng tự do phát triển làm suy sụp nền kinh tế quốc dân, làm suy thoái nền văn hoá xã hội của cả nước, làm sụp đổ uy tín của đảng lãnh đạo, kéo theo sự sụp đổ của chế độ.

Vì vậy những người lãnh đạo cộng sản cần thấy cái nguyên nhân sụp đổ có nguồn gốc từ Điều 4, tự mình nhổ cái nọc độc Điều 4 đi, nếu không vô hình chung tự đi vào con đường cáo chung mà không ai cứu vãn được.

Câu 3: Kể lại một vài vụ tham nhũng lớn có sự can thiệp của Bộ Chính trị?

Trả lời: Tôi đã về hưu lâu, không ở trong guồng máy làm việc của nhà nước nên không được sát với thời sự, thời cuộc. Các bạn cứ theo dõi các vụ Vinashin, Vinalines sẽ thấy bao nhiêu thất thoát nhưng có mấy ai bị xử phạt rõ ràng đâu. Gần đây nhất Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng báo cáo trước Quốc hội là Bộ Chính trị họp kiểm điểm trong việc lãnh đạo đất nước vì có nhiều sai sót, sơ suất, ngân quỹ quốc gia bị thâm hụt hàng 1-2 triệu tỷ đồng, Hàng ngàn xí nghiệp quốc doanh bị phá sản, Bộ Chính trị xin nhận khuyết điểm trước Chính phủ, Quốc hội, Nhân dân và xin sẵn sàng nhận kỷ luật. Một đồng chí phụ trách chính trong việc điều hành đất nước xin nhận khuyết điểm và nhận kỷ luật trước nhà nước, trước nhân dân. Nhưng khi Hội nghị Trung ương lại quyết định tha hết, không ai bị kỷ luật cả.

Đã không công bố thì không ai biết, nhưng công bố rõ ràng rồi quyết định tha bổng, thì rõ ràng là luật đảng trên tất cả mọi thứ pháp luật khác, làm cho toàn dân bàng hoàng ngơ ngác, không thấy đâu là nhà nước pháp quyền, đâu là công lý.

Câu 4: Việc đường lối lấy dân làm gốc, hay lấy Mác-Lênin làm gốc, đấu tranh giai cấp làm gốc, Bộ Chính trị làm gốc?

Trả lời: Trong lịch sử 4000 ngàn năm của dân tộc Việt Nam, ta bị hơn 20 lần xâm lược bởi các cường quốc mạnh nhất nhì của thế giới. Hơn 20 lần Việt Nam đánh đuổi được quân xâm lược ra khỏi bờ cõi là nhờ sự đoàn kết của cộng đồng các dân tộc. Phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc là bài học số 1 của phép giữ nước và dựng nước của tổ tiên ta để lại từ ngàn xưa.

Qua các thời đại đều vậy. Nay đến thời đại cộng sản cũng vậy. Lúc nào cộng sản yếu thì áp dụng lấy dân làm gốc, như Hồ Chí Minh đã áp dụng trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ. Một khi Việt Minh hơi mạnh lên, tư tưởng Mác-Lênin trỗi dậy, thì Việt Minh cộng sản quên lấy dân làm gốc. Mỗi lần đem quan điểm giai cấp vào cách mạng Việt Nam là một lần bị thất bại (như trong Xô viết Nghệ Tĩnh, trong cải cách ruộng đất, trong cải tạo công thương, 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội sau năm 1975… đều thất bại cả). Tư tưởng Mác-Lê nin có lúc lắng xuống để che giấu nhân dân, nhưng nó vẫn ngấm ngầm tồn tại, nó bắt nguồn từ thời Trần Phú chứ không phải mới gần đây.

Qua bao thất bại Đảng Cộng sản Việt Nam đáng lẽ phải tuyên bố từ bỏ tư tưởng Mác-Lênin hay chí ít cũng phải tuyên bố vận dụng tư tưởng Mác-Lênin có chọn lọc.

Khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bước vào công tác lãnh đạo đã tuyên bố kiên trì đường lối Mác-Lênin gây nên một thất vọng ngao ngán trong toàn nhân dân Việt Nam.

Đảng Cộng sản tuyên bố kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin tức là vẫn giữ nguyên những nguồn gốc những thất bại và xa rời việc lấy dân làm gốc. Tôi cho đây là một sai lầm nghiêm trọng.

Trong cuộc trưng cầu dân ý lần này chúng ta sẽ thấy rõ hàng chục triệu ý kiến đóng góp cho sửa đổi hiến pháp nếu Đảng Cộng sản chỉ chấp nhận 5-10% thì rõ ràng Đảng không lấy dân làm gốc, coi dân tộc Việt Nam toàn là những người ngu dốt. Chủ nghĩa Mác-Lênin mới là bó đuốc soi sáng cho bước đường chính trị của Đảng và Bộ Chính trị (gồm 13-14 người) là những người tự xem là thông minh nhất của dân tộc Việt Nam.

Câu 5: Có phải chống lại bản dự thảo hiến pháp sửa đổi 1992 hay không?

Trả lời: Lúc này Đảng và nhà nước yêu cầu mọi người dân góp ý cho việc sửa đổi Hiến pháp. Là một đảng viên lâu năm, vào sinh ra tử chiến đấu cho một nước Việt Nam giàu mạnh, công bằng, văn minh, dân chủ, đoàn kết, tôi thấy cần phải có những thay đổi trong Hiến pháp, thay đổi đường lối lãnh đạo của Đảng cầm quyền. Góp ý đúng thì theo, không đúng thì không theo, nếu có những ý kiến khác thì phải nghiên cứu tìm ra chân lý. Những người lãnh đạo phải là những người thông minh biết lắng nghe ý kiến của quần chúng. Nếu chỉ là những kẻ không chịu lắng nghe thì thật là bất hạnh cho một dân tộc anh hùng như dân tộc Việt Nam ta.

Câu 6: Về thế lực bành trướng phương Bắc.

Trả lời: Phải nói mọi việc đều có nhân quả; nước Việt Nam ta ở cạnh một nước lớn là Trung Hoa, đã hơn 20 lần bị ngoại xâm thì 16-17 lần do Đại Hán Trung Quốc. Tư tưởng Đại Hán xâm lược là một tư tưởng truyền kiếp của nước láng giềng Trung Hoa.

Phải nói nguồn gốc của mọi cuộc chiến tranh hầu hết bắt nguồn từ xâm chiếm nguồn tài nguyên, ở đâu có nhiều tài nguyên ở đấy hay xảy ra tranh chấp và xảy ra chiến tranh:

Á châu: Mãn Châu, Indonesia, Việt Nam….

Âu châu: Ruhr Rhénanie, AlsaceLorraine.

Trung Cận Đông: Iran, Iraq…

Nước Việt Nam ta hiện nay có vùng biển giàu có về dầu khí, cho nên trở thành mục tiêu chú ý của nhiều nước trên thế giới.

Tư tưởng Đại Hán muốn xâm chiếm vùng biển của Việt Nam và các nước Đông Nam Á chỉ vì muốn chiếm nguồn tài nguyên, con đường xâm chiếm mặt biển hiện nay là dễ nhất. Trung Quốc có hải quân mạnh, dựa vào thế mạnh đó để uy hiếp Việt Nam.

Kết hợp với truyền thống và thực tế đó, việc Trung quốc lấn chiếm biển như đã từng xảy ra và sẽ còn xảy ra.

Nhưng Việt Nam ta có một bề dày lịch sử rất lớn về chống xâm lược, ta chỉ cần có đầu óc vận dụng những bài học mà tổ tiên đã để lại là có thể ngăn chặn được. Hoàn cảnh nay đã khác xưa, cần biết vận dụng thích hợp.

- Về vũ khí ta có thể có nhiều vũ khí hiện đại để lấy yếu đánh mạnh.

- Về quan hệ quốc tế ta có khối ASEAN, ta có Liên Hợp Quốc, ta tìm đồng minh mạnh từ các nước yêu chuộng hoà bình và công lý.

Riêng tôi đã từng là Trung đoàn trưởng trung đoàn 174, đã từng đánh Quốc dân đảng, giúp cách mạng Trung Quốc giải phóng một phần Hoa Nam. Trung Quốc cũng đã từng giúp đỡ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tôi luôn nghĩ đến tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc, cần tôn trọng và không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng nếu bất hạnh mà xảy ra xung đột và xâm lăng, dù tuổi cao sức yếu tôi vẫn sẵn sàng trở lại cầm súng bảo vệ Tổ quốc.

Cụ Đặng Văn Việt gửi trực tiếp cho BVN.

——————————————————-

Dưới đây là thư của ông Đặng V ăn Ấu gửi cho cụ Đặng Văn Việt (người anh họ) sau cuộc phỏng vấn trên.

Thưa anh Việt yêu mến,

Em ở Miền Nam cầm súng chống lại cuộc xâm lăng từ Miền Bắc, cũng giống như anh Phan Huy Quát, anh Đặng Văn Sung, anh Đặng Văn Đức (các anh em trong dòng họ chúng ta) vì thấy trước việc Hồ Chí Minh rước voi (Tầu Cộng) về dầy Mả Tổ. Chỉ có những cán bộ lão thành như anh mới không thấy cái hậu quả tất yếu đó thôi. Lịch sử cận đại còn đó: Nguyễn Phúc Ánh cầu viện giặc Pháp để đánh đổ nhà Tây Sơn để cuối cùng nước ta bị Thực dân Pháp đô hộ. Chẳng có ngoại bang nào yêu thương dân mình đâu anh Việt ạ! Nhất là Tầu luôn luôn thèm khát Việt Nam!

Khi xưa, Hồ Chí Minh làm tay sai cho Nga, cho Tầu nhưng ngoài miệng hô hào “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” để lấy thế nhân dân, chỉ có người ngây thơ như anh Nguyễn Khắc Viện nhà mình (một đại trí thức) cứ nhắm mắt theo cộng sản để cuối đời mới thốt ra câu “vô sản không đáng sợ bằng vô học”.

Nếu em là anh, một người có công trạng rất lớn, mà bị cái “chủ nghĩa lý lịch” vì con quan Thượng thư nên cứ bị dậm chân tại chỗ với cái lon Trung tá Trung đoàn trưởng thì nhất định em ném cái thẻ đảng vào mặt bọn chúng, chứ không đời nào cứ ôm hoài cái đảng mắc dịch đó trong suốt 65 năm như anh! Em quá thương cái tính thiệt thà của anh, anh Việt ạ! Nhất là sau khi bác trai bị cộng sản đấu tố cho tới chết và bác gái sợ quá mà phải uống thuốc độc tự tử, thì không những em ném thẻ đảng vào mặt bọn chúng, mà còn tìm cách giết Hồ Chí Minh để báo thù cho bố mẹ nữa.

Ngày hôm nay, thanh niên nam nữ bị tù đầy, dân oan bị đánh đập, nằm la liệt từ Nam chí Bắc là nhờ anh đã hết lòng hết dạ chiến đấu cho Đảng. Công lao của anh đối với Đảng chẳng phải nhỏ. Không phải tới bây giờ Đảng CSVN mới rơi mặt nạ. Chiếc mặt nạ đạo đức giả của Hồ Chí Minh rơi từ khi có cuộc cải cách ruộng đất giết bà Nguyễn Thị Năm, rồi giết Bộ trưởng Đặng Văn Hướng (thân phụ anh, được mời vào chính  phủ liên hiệp) và hàng trăm ngàn người vô tội cũng có công đóng góp cho kháng chiến (Mặt trận Việt Minh).

Em đánh giá “lão thành cách mạng” thấp lắm anh Việt. Cù Huy Hà Vũ, con trai Cù Huy Cận – một công thần của Đảng, bị Nguyễn Tấn Dũng bỏ tù, mà không có lấy một “lão thành cách mạng” dám hé răng bênh vực cho con đồng chí của mình thì sao cứ tự hào với cái câu “quyết tử để dân tộc quyết sinh? !

Cái bất hạnh của dân tộc Việt Nam là vẫn còn những người như Nguyễn Trọng Vĩnh, như anh Việt của em tôn thờ Hồ Chí Minh như một ông thánh!

Em xin nói thật, anh Việt đừng buồn nhé! Nếu mai mốt nhân dân Việt Nam có thể vùng lên lật đổ bạo quyền cộng sản mà thành công, xin bảo đảm với anh rằng cái xác của Hồ Chí Minh sẽ bị ném vào hố xí, bởi vì nhân dân Việt Nam thù hận Hồ Chí Minh vô cùng tận!

Cầu mong anh Việt trường thọ để thấy được điều em nói. Hy vọng anh Việt vẫn thương yêu thằng em như ngày nào, dù nó phải nói thẳng ra những gì nó nghĩ.

Kính thư,

Em Âu

 

 

 

7 Phản hồi cho “Tóm tắt phỏng vấn cụ Đặng Văn Việt của Đài Việt ngữ SBTN (tại Mỹ)”

 1. Cà cuống says:

  Phần trả lời cuối câu 1 :”Tôi chống những sai lầm để sự lãnh đạo của Đảng ngày càng sáng suốt đi vào lòng dân, hợp với quy luật phát triển của xã hội, để làm tăng uy tín của Đảng và duy trì được sự lãnh đạo của Đảng.” và câu 2 về ủng hộ xóa điều 4 HP (duy trì sự độc tôn của đảng lảnh đạo), mâu thuẩn với nhau ! chân nầy đá chân kia nên té là phải rồi. Than ôi ! Cà cuống tới chết mà đít vẩn còn cay .

 2. Khinh Binh says:

  Tiện đây xin khen ông Âu một lần nữa. Ngắn gọn, đầy đủ, dứt khoát, minh bạch.
  Tốt!

 3. quandannambo says:

  65 tuổi đảng cộng 18 tuổi đời = 83 tuổi già
  *
  phỏng vấn xong
  sbtn
  củng nên
  gởi phúng điếu chia buồn là vừa*

 4. noileo says:

  “Đảng Cộng sản tuyên bố kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin tức là vẫn giữ nguyên những nguồn gốc những thất bại và xa rời việc lấy dân làm gốc. Tôi cho đây là một sai lầm nghiêm trọng.” (Đặng văn Việt)

  “kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin” là một sai lầm của đảng cộng sản VN&HCM
  “kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin” là một sai lầm của bọn cộng sản Việt nam Dân chủ Cộng hòa bắc kỳ, của bọn cộng sản Hồ chí Minh, Lê Duẩn, Phạm văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, trí thức 19-5, và một bộ phận không nhỏ quý các nhà trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà

  Nhưng,

  dùng bạo lực & khủng bố & công an & quân đội sát hại thường dân để “kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin” , áp đặt chủ nghĩa Mác-Lênin lên đất nước dân tộc VN, là hành động tội ác, là chống lại Việt nam

  dựa vào thế lực ngoại bang Tàu cộng để “kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin”, áp đặt chủ nghĩa Mác-Lênin lên đất nước dân tộc VN, là hành động phản quốc,

  Từ cuộc phản bội tháng 8-1945, cướp quyền nước VN, đặt quyền nước vào tay cộng sản,
  cho đến 1946 ký bản văn tự bán nước 6-3-1946,
  cho đến 19-5-1946 rước thục dân Pháp vào VN
  cho đến 1950 rước tàu cộng vào VN,
  cho đến 1954 tuân lệnh Tàu cộng, đồng lõa với Pháp, chia cắt VN tại vĩ tuyến 17
  cho đến bản văn tự bán nước 1958, cắt HS & TS của VN dâng cho Tàu cộng
  cho đến cuộc chiến tranh Hồ chí Minh toi ac

  20 năm người Việt ta miền bắc, theo lời dạy bat luong của Hồ chí Minh, bị bọn trí thức kiki, trí thức đảng lãnh đạo, trí thức 19-5, trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian, lừa gạt, cầm súng đạn tàu cộng xâm nhập vào VNCH lùng sục thảm sát người Việt mình trong nam,

  phục vụ cho cuộc bạo lực chính trị bành trướng chủ thuyết Mác lê tội ác vào miền nam
  áp đặt chế dộ cộng sản VNDCCH đê tiện gian ác phi nhân phản dân tộc của “miền bắc xã hội chủ nghĩa” tăm tối lên nguòi dân miền nam

  cho đến cuộc khấu đầu Thành Đô 1990
  cho đến bản văn tự bán nước 1999-2000
  cho đến NGuyễn Phú Trọng 6 sao,
  cho đến nay, 2013,
  dưới mọi màu sắc tắc kè,

  bọn cộng sản Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bắc kỳ, bọn cộng sản Hồ chí Minh, the serial killere, Phạm văn Đồng, chuyên nghề ký văn tự bán nước, Võ Nguyên Giáp, chuyên gia ám sát chính trị, bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian lừa gạt người dân VN

  vẫn không một phút nào ngừng phạm tội phản quốc, cắt xẻ lãnh thổ quốc gia dâng cho Tàu cộng, cúi lạy Tàu cộng, làm nhục quốc thể

  vẫn không một phút nào ngừng phạm tội đại ác chống lại Việt nam, đàn áp trí thức trấn lột dân nghèo, ăn cắp quốc khố, mãi quốc cầu vinh

  Bọn cộng sản Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bắc kỳ, bọn cộng sản CHXHCNVN, thối thân của bọn cộng sản VNDCCH, bọn cộng sản Hồ chí Minh, Lê Duẩn, the serial killere, Phạm văn Đồng, chuyên nghề ký văn tự bán nước, Võ Nguyên Giáp, chuyên gia ám sát chính trị, bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian lừa gạt người dân VN

  là một bọn tội phạm phản quốc,
  là bọn tội phạm gian ác chống lại VN,
  là kẻ thù gian ác của người dân miền nam
  là kẻ thù gian ác của đất nước dân tộc Việt nam,
  đã phạm những tội ác khủng khiếp đối với người dân miền nam, đối với đất nước dân tộc VN

 5. DâM TiêN says:

  Thế mới biết,cái sĩ diện hão nó ăn sâu vô thâm cung tư tưởng con người
  mãi mãi không thôi. ( Thảo nào ‘thằng Mỹ” nó chưa kết thúc vần đề VN
  như Moshe Dayan đã nói, ” Muốn thằng CS thì phải để CS thắng trước
  đã.”

  Cho tời nay, sau 38 năm, dân Bắc Kỳ vẫn còn…nhờ ơn Bác Đảng…

  Cụ Việt kinh nghiệm Cs như thế, mà cũng còn dung dằng nửa ở nửa đi.

 6. Rau Muống Rửa Trong Bồn Cầu Của Mỹ Ngụy says:

  Hai anh em trong một giòng họ đều yêu nước nồng nàn đáng phục. Chỉ tiếc là bác Việt cũng như nhiều nhà CM “não thành” ở ngoài Bắc vẫn còn thiếu hiểu biết chính xác về con người thật của Hồ chí minh. Chính hắn đã là nguồn gốc của bao nhiêu đau thuơng tổn thất tai ương chất chồng hơn 60 năm qua cho dân tộc đất nước VN.

 7. GIÓ NGÀN says:

  MÁC LÊNIN

  Nào ai đọc Mác Lênin
  Nào ai thật hiểu nó là gì đâu
  Chẳng qua mang máng trong đầu
  Những gì nghe nói nào hầu khác chi
  Nghe rằng giai cấp đấu tranh
  Còn sai hay đúng vẫn đều lơ mơ
  Lại thêm thần thánh Bác Hồ
  Bởi vì nghe mãi dễ nào khác sao
  Từ ngày cắp sách tới trường
  Tới khi làm lớn một đường mà thôi
  Tin không ai rõ trong đầu
  Nhưng bên ngoài phải tỏ ra kiên cường
  Bởi vì duy nhất con đường
  Con đường tồn tại con đường đi lên
  Con đường thăng tiến rộng thênh
  Con đường lợi lộc con đường công danh !

  SUỐI NGÀN
  (06/6/13)

Leave a Reply to Khinh Binh