WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:05:am 03/01/10 Đăng ngày “January 3rd, 2010”

Nhập cư bất hợp pháp tại cảng Calais

Nhập cư bất hợp pháp tại cảng Calais

Ngày 02–12–2009. Sáng sớm Paris trưa đến cảng Calais, vừa đúng lúc bao tử báo hiệu gọi, ba anh em chúng tôi phải đến địa chỉ hẹn là nhà hàng của anh Dũng để dùng cơm trưa. Lâu ngày gặp lại tay bắt mặt mừng, với những lời chào rất thân thương của tình bạn [...]

06:05:am 03/01/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »