WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:51:am 27/01/10 Đăng ngày “January 27th, 2010”

Khi sai lầm bị đẩy lên mức quá đáng

Khi sai lầm bị đẩy lên mức quá đáng

Tình hình chính trị của đất nước gần đây sa sút nhanh và trầm trọng. Mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân có những biểu hiện gay gắt. Chính quyền không những không bảo vệ người dân lương thiện, còn bênh vực những tham quan ô lại, áp bức quần chúng, để người [...]

09:51:am 27/01/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »