WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:26:pm 07/01/10 Đăng ngày “January 7th, 2010”

Xung đột giữa công an và giáo dân Đồng Chiêm, nhiều người bị thương

Xung đột giữa công an và giáo dân Đồng Chiêm, nhiều người bị thương

Nguyên nhân được cho là do chính quyền dùng vũ lực dỡ bỏ cây thánh giá bằng bê- tông do giáo dân dựng trên đỉnh Núi Thờ

01:26:pm 07/01/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ông chủ tịch nghĩ… và nói …

Ông chủ tịch nghĩ… và nói …

Mới đây một số báo trong nước và nước ngoài đưa tin kể lại lời ông Nguyễn Minh Triết nói về mối quan hệ giữa Việt Nam và Cu-ba, rằng “khi Cu-Ba thức thì Việt Nam ngủ, khi Cu-ba ngủ thì Việt Nam thức, 2 nước anh em thay phiên nhau bảo vệ hoà bình [...]

10:01:am 07/01/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »