WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:53:pm 24/01/10 Đăng ngày “January 24th, 2010”

Đại Sứ Michael Michalak lên tiếng về việc kết án Ls. LCĐ, NTT, THDT và LTL

Đại Sứ Michael Michalak lên tiếng về việc kết án Ls. LCĐ, NTT, THDT và LTL

Đại Sứ Quán Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc bởi việc kết án luật sư Lê Công Định cũng như Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long

12:53:pm 24/01/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nam Bắc Phân Tranh Sau 1975 (4)

Nam Bắc Phân Tranh Sau 1975 (4)

Không những trấn lột người tị nạn miền nam, người miền bắc còn ra Hồng Kông ăn cắp của người Hồng Kông, thường là của các siêu thị. Một hôm một cô gái trẻ đẹp miền bắc hỏi vợ chồng tôi, “Cô chú không đi chợ à?” Chúng tôi thành thật trả lời là không có tiền thì cô ta giọng thản nhiên, “Đi chợ đâu cần tiền cô chú!” Tôi ngạc nhiên giả bộ muốn đi, hỏi tiếp, thế đi chợ làm sao. Cô ta thản nhiên cho biết, “Đi ăn cắp trong các siêu thị đó mà chú!”

01:26:am 24/01/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »