WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:37:pm 26/01/10 Đăng ngày “January 26th, 2010”

Phạm Thanh Nghiên sẽ ra tòa ngày 29/1

Phạm Thanh Nghiên sẽ ra tòa ngày 29/1

HẢI PHÒNG, Việt Nam: Nguồn tin từ bà Nguyễn Thị Lợi, mẹ của cô Phạm Thanh Nghiên cho hay, tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ xét xử cô vào ngày 29/1/2010. Phiên xử đã được hoãn đi hoãn lại vài lần. Lần đầu, ấn định ngày 17/12, sau có tin rằng sẽ [...]

12:37:pm 26/01/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »