WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:55:am 23/01/10 Đăng ngày “January 23rd, 2010”

Chi và thu công quỹ “lạ”, ngộ nghĩnh!

Chi và thu công quỹ “lạ”, ngộ nghĩnh!

Chi và thu ngân sách là vấn đề sinh tử, vấn đề sống còn của một chế độ. Thu thuế luôn là nguồn thu chính, thuế kinh doanh, thuế nhà đất, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập và các khoản thu khác như: viện trợ không hoàn lại, vay lãi xuất thấp và các [...]

09:55:am 23/01/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bên cạnh tòa đại hình

Bên cạnh tòa đại hình

Hôm nay, dưới mái ngói đỏ của Tòa đại hình thực dân cũ, một phiên tòa khác đang diễn ra. Ba trong bốn người đứng trước vành móng ngựa thuộc về thế hệ chúng tôi.

07:36:am 23/01/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lật ngửa con bài mafia Việt Nam

Lật ngửa con bài mafia Việt Nam

Thiên phóng sự dài, từ tháng 6 đến tháng 12–2009 tại những khu rừng ở miền Bắc nước Pháp, đã loan tải một thực trạng đau lòng đối với người Việt Nam sống kiểu du mục rừng thời trung cổ. Chúng tôi tiếp cận và phỏng vấn trên 540 Người Việt Rừng, nay mới đúc [...]

06:14:am 23/01/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »