WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:02:am 05/01/10 Đăng ngày “January 5th, 2010”

Có thể lật đổ cái chưa hề có?

Có thể lật đổ cái chưa hề có?

Mói đây, “tòa án nhân dân(!)” tỉnh Thái Bình xử cựu trung tá Trần Anh Kim đã tuyên án ông 5 năm 6 tháng tù giam và 3 năm quản chế về tội ” hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”. Sắp tới vào ngày 20-1-2010, “tòa án nhân dân(!)” Sài Gòn sẽ đưa [...]

10:02:am 05/01/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »