WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:22:pm 12/01/10 Đăng ngày “January 12th, 2010”

Hà Nội tổ chức cuộc họp báo quốc tế về sự kiện Bát Nhã

Hà Nội tổ chức cuộc họp báo quốc tế về sự kiện Bát Nhã

Theo ông Xuân, nguyên nhân xung đột vừa qua ở Lâm Đồng là do sự “khác biệt về lối tu của Làng Mai

01:22:pm 12/01/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

GDP tăng 5,30 %, nhưng ai hưởng?

GDP tăng 5,30 %, nhưng ai hưởng?

Bộ kế hoạch và đầu tư trong nước cho biết một tin vui, năm 2009 vừa qua, GDP – Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm trong nước – Việt nam tăng được 5,30%, vượt kế hoạch 0,30%. Giữa cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế thế giới, toàn thế giới chỉ tăng có [...]

10:00:am 12/01/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »