WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:09:am 08/01/10 Đăng ngày “January 8th, 2010”

Mafia phản ứng về thiên phóng sự Người Việt Rừng

Mafia phản ứng về thiên phóng sự Người Việt Rừng

Khi thực hiện những thiên phóng sự về người Việt lao động bất hợp pháp, chúng tôi biết trước là sẽ trở thành sự thách đố lớn, bởi vậy chúng tôi đã chuẩn bị tư thế tiếp nhận phản ứng của mafia Việt Nam bằng sự vui vẻ và lắng nghe quý mafia VN muốn [...]

06:09:am 08/01/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Luật pháp và tự do

Luật pháp và tự do

Thông lệ, nếu đề cập đến hai vấn đề: “Luật pháp” và “tự do”người ta thường nói đến tự do trước, vì tự do xuất hiện ngay từ thuở ý thức loài người còn sơ khai. Tự do là cái gì đó tự nhiên vốn có, đã có và phải có. Nhưng luật pháp chỉ [...]

04:44:am 08/01/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Mật vụ Bắc Kinh hết xâm nhập báo ĐCS tới báo Chính phủ?

Mật vụ Bắc Kinh hết xâm nhập báo ĐCS tới báo Chính phủ?

Ngày 6.1.2010 tờ báo điện tử của chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (VN)  đã lấy tựa đề “2010: NĂM HỮU NGHỊ VIỆT-TRUNG“ đề tường thuật về cuộc họp báo đầu năm của Đại sứ Trung quốc (TQ) tại VN Tôn Quốc Tường (nguyên văn bài này xin xem phần cuối). Điểm cần lưu ý [...]

04:15:am 08/01/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »