WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:27:pm 21/01/10 Đăng ngày “January 21st, 2010”

Tướng Võ Nguyên Giáp

Tướng Võ Nguyên Giáp

Tướng Võ Nguyên Giáp năm nay 98 tuổi. Có tin ông đang bệnh. Bệnh của tuổi già. Tôi cầu nguyện ông  qua khỏi và sống vài năm nữa để đánh dấu 100 tuổi đời. Đó là một vinh dự của đời người. Cuộc đời của tướng Võ Nguyên Giáp là một cuộc đời đặc biệt, [...]

03:27:pm 21/01/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Quan tòa phạm luật, bộ chính trị phạm luật, phiên tòa vô giá trị

Quan tòa phạm luật, bộ chính trị phạm luật, phiên tòa vô giá trị

Trước khi 3 phiên tòa xử các nhà dân chủ mở ra ở Hà Nội, Sài Gòn và Hải Phòng, tôi đã viết bài “Tiêu chuẩn của một phiên tòa hợp pháp”. 2 phiên toà ở Hà Nội và Sài Gòn đã kết thúc, hội đồng xử án đã y án ông Phạm Văn Trội [...]

09:56:am 21/01/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »