WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:33:pm 22/01/10 Đăng ngày “January 22nd, 2010”

Dân biểu C.Q.Ánh tường trình về chuyến công du VN

Dân biểu C.Q.Ánh tường trình về chuyến công du VN

Bản Tường trình về chuyến công du Việt Nam (January 3-5, 2010) của DB Cao Quang Ánh Sau đây là bản tường trình chính thức và tóm gọn của tôi về chuyến công du cùng với phái đoàn dân cử của Hạ Viện tại một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt [...]

03:33:pm 22/01/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bản án làm chúng ta công phẫn và thất vọng

Bản án làm chúng ta công phẫn và thất vọng

Phiên tòa xét xử bốn nhà đấu tranh cho dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long đã kết thúc chỉ sau một ngày làm việc. Bản án quá nặng, tổng cộng 33 năm tù và 14 năm quản chế mà tòa án dành cho bốn bị [...]

11:50:am 22/01/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Gia đình Nguyễn Tiến Trung nói về bản án

Gia đình Nguyễn Tiến Trung nói về bản án

Trung có dáo dác nhìn xuống phòng xử mấy lần để tìm cha mẹ, chúng tôi ngồi phòng bên đau xót lắm

05:16:am 22/01/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »